ЛИЧНИ ДАННИ

I. ВЪВЕДЕНИЕ Настоящата политика на ИВ Лийч Трейд ООД за защита на неприкосновеността на Личните данни описва как ние използваме, съхраняваме и защитаваме Вашата лична информация, която ни предоставяте във връзка с използването на услугите ни. Тази политика е неизменна част от Общите условия за ползване на сайта Fishingdemon.bg

Ако имате въпроси или коментари във връзка с настоящата Политика, на страницата За контакти можете да намерите информация за връзка с нас или директно да ни пишете.
Моля, прочетете внимателно тази Политика, преди да използвате услугите ни. Написана е по максимално конкретен и ясен начин, доколкото е възможно, за да Ви улесни в прочитането и разбирането й.
Важно е да знаете, че:
• Регистрирайки се в сайта ни, Вие се съгласявате с Политиката и изрично потвърждавате, че я приемате.
• Ако не желаете да обработваме Личните Ви данни по начина, описан в Политиката, имате право да не ни ги предоставяте. Предоставянето на Лични данни е доброволно и с цел използването на услугите на
Fishingdemon.bg или осъществяване на достъп до тях. Евентуалният Ви отказ да предоставите необходимите Лични данни за използване на услугите на Fishingdemon.bg би означавал отказ да използвате съответните услуги или да осъществите достъп до www.Fishingdemon.bg.
• В определени случаи Вашето изрично съгласие за обработване на Лични данни може да не е необходимо, ако е налично друго правно основание, например: спазване на законовите задължения на Администратора; необходимост за изпълнение на договор и др
• Контролният орган по отношение на защитата на Лични данни е: 
Комисия за защита на личните данни.

Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас.Fishingdemon.bg не продава вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

II. ПОНЯТИЯОРГАНИЗАЦИЯТА или АДМИНИСТРАТОРЪТ: “ИВ ЛИЙЧ ТРЕЙД” ООД, ЕИК 203820964, със седалище: с.Царацово 4204, община Марица, ул. Александър Стамболийски 24, телефон за връзка +359 893 698 558 и email за кореспонденция Fishing_demon@abv.bg

ЛИЧНИ ДАННИ: Всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. Fishingdemon.bg не обработва такава информация за Вас.

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ: Всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на Личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхранение, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване или предаване, разпространяване, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване на данните.

СУБЕКТ НА ЛИЧНИ ДАННИ: Всяко физическо лице, чиито Лични данни се обработват.

Видове Субекти на лични данни, Категории обработвани данни, Цели на обработването, Срок на съхранение

Според начина, по който лицата използват Fishingdemon.bg и предоставяните от нея услуги, те спадат в няколко подразделения, изброени по-долу. В зависимост от тях, данните на Субектите се обработват в отделни Регистри на лични данни, като при всеки от тях обработването може да включва различни категории данни, цели и основания, срокове за съхранение, мерки за защита и други.
Едно и също лице може да попада едновременно в повече от едно от изброените подразделения. Например, всеки Регистриран потребител също така е и Посетител; всеки Купувач освен това е и Регистриран потребител и Посетител.

По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които Fishingdemon.bg може да събира, както и за начините, по които можем да я използваме:

1. Посетители Посетител е всяко лице, което зареди в уеб браузъра си страница, част от Fishingdemon.bg, или посещава различни нейни секции и страници (независимо дали чрез директно въвеждане на електронния адрес в браузъра, или чрез препратка от друг интернет сайт или ресурс).

• Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Онлайн идентификатори, съхранени в локални “бисквитки” (cookies) в устройството/браузъра на посетителя; Данни за местонахождение, посочвани от посетителя; Данни за държава/град, базирани на IP адреса на потребителското устройство, неизменна част от получаваната от всеки уеб сайт информация; Информация за извършени действия от субекта в Fishingdemon.bg; Преференции на субекта относно специфични аспекти и настройки по функционалностите на Fishingdemon.bg; Информация за вида на използвания браузър/устройство.
• Цели на обработването: Осигуряване на основни и спомагателни функции, необходими за коректното и пълноценното функциониране на
Fishingdemon.bg; Преброяване на посещаемостта на Fishingdemon.bg; Осигуряване на необходими условия за прилагане на услуги на маркетингови платформи.
• Срок за съхранение: Ще задържим личната ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.  Koгaтo определяме срока, зa ĸойто ще cъxpaнявaмe тeзи дaнни, ниe пpeцeнявaмe техния обем,  тяхната чувствителност,и змерваме пoтeнциaлния pиcĸ oт нepaзpeшeнo изпoлзвaнe на данните, ĸaĸтo и дaли тe мoгaт дa бъдaт пocтигнaти чpeз дpyги cpeдcтвa и зaĸoнoви изиcĸвaния.
• Правно основание за обработването: Съгласие с Общите условия на
Fishingdemon.bg.

2. Регистрирани потребители Регистриран потребител е всеки Посетител, който е осъществил своя регистрация в Fishingdemon.bg, чрез въвеждане на e-mail адрес (и/или потребителско име) и парола, с което действие създава свой т.нар профил или акаунт.

• Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Основни задължителни данни: Имена, E-mail адреси, IP адреси; Незадължителни данни, въвеждани от потребителя: Местоживеене, Телефонен номер, Пол, Възраст, Други данни: Информация за извършени действия от субекта в Fishingdemon.bg, информация за използвания браузър/устройство.
• Цели на обработването: Осигуряване на възможност и поддръжка потребителят да регистрира свой акаунт, даващ възможност за използване на услуги на
Fishingdemon.bg, като: сключване на договори от разстояние за извършване на покупки, поддържане на потребителски профил, взаимодействие с други потребители и др.
• Срок за съхранение: Ще задържим личната ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.  Koгaтo определяме срока, зa ĸойто ще cъxpaнявaмe тeзи дaнни, ниe пpeцeнявaмe техния обем,  тяхната чувствителност, и измерваме пoтeнциaлния pиcĸ oт нepaзpeшeнo изпoлзвaнe на данните, ĸaĸтo и дaли тe мoгaт дa бъдaт пocтигнaти чpeз дpyги cpeдcтвa и зaĸoнoви изиcĸвaния.
• Правно основание за обработването: Съгласие с Общите условия при регистриране на профил.

3. Купувачи Купувач е всеки Посетител и/или Регистриран потребител, който чрез техническите средства на онлайн магазин от Fishingdemon.bg извърши (или заяви извършването на) сключване на Договор за покупко-продажба с даден Търговец/собственик на онлайн магазин, с цел закупуването от разстояние на оферирана от последния услуга/стока в Fishingdemon.bg (или сходно действие).

• Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Имена, Адрес, Телефонен номер, E-mail адрес, IP адреси, Информация за извършени покупки, Информация за извършени действия от субекта в онлайн магазин на Fishingdemon.bg
• Цели на обработването: Осигуряване на възможност за извършване на покупки чрез
Fishingdemon.bg, чрез сключване на договори от разстояние с Търговци.
• Срок за съхранение: Ще задържим личната ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.  Koгaтo определяме срока, зa ĸойто ще cъxpaнявaмe тeзи дaнни, ниe пpeцeнявaмe техния обем,  тяхната чувствителност,и змерваме пoтeнциaлния pиcĸ oт нepaзpeшeнo изпoлзвaнe на данните, ĸaĸтo и дaли тe мoгaт дa бъдaт пocтигнaти чpeз дpyги cpeдcтвa и зaĸoнoви изиcĸвaния.

. Вашите праваАко обработваме Ваши Лични данни, Вие имате следните права, които можете да упражните, като изпратите заявление на адреса на Организацията, цитиран по-горе, или по електронен път – на e-mail адрес Fishing_demon@abv.bg, или чрез страницата За контакти:

• Право на достъп до личните Ви данни: Имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, достъп до личните данни и информация.
• Право на поправка на лични данни: Ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да изискате да коригираме тези лични данни.
• Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): При определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие) и не е налично основание за продължаване на обработването им, имате право да изискате изтриване на личните Ви данни от наша страна.
• Право на ограничаване на обработването: При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.
• Право на възражение срещу обработването: При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.
• Право на преносимост на данни: Ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни.
• Право на подаване на жалба в контролен орган: Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган – Комисия за защита на личните данни, или до съда.

3. Предоставяне на Лични данни към трети лицаОрганизацията не предоставя данни към трети лица, с изключение на следните случаи:

3.1 Описаното в предходния член предоставяне, което е необходимо за целите на сключване на договор между Потребител-купувач и Търговец-продавач;
3.2 Ако имаме законово задължение да разкрием или споделим данни;
3.3 Ако сме получили съгласие от съответния Субект на данни;
3.4 Ако потребител-купувач е извършил плащане, и впоследствие това плащане бъде разследвано от банкова или платежна институция или от законов орган, поради съмнения за измамно или неразпознато плащане или при разследване на злоупотреби, Администраторът може да предостави данни на Потребителя-купувач към съответната банкова или платежна институция или законов орган.

5. Сигурност на даннитеFishingdemon.bg взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Всички служители на Fishingdemon.bg са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си.

В случай на пробив в сигурността на личните данни, спазваме пpoцeдypa за cпpaвянe с  изтичaнето нa инфopмaция нa личнитe Bи дaнни и щe сигнализираме в законосъобразен срок cъoтвeтнитe peгyлaтopи, oтнocнo пoдoбeн тип нapyшeния.

6. Данни на непълнолетни лица Услугите, предоставяни от Fishingdemon.bg, са предназначени за лица, навършили 18 години.

Ако Вие сте непълнолетно лице, не можете да използвате услугите ни, без предоставяне към Администратора на изрично писмено разрешение от страна на родител или настойник. Ако използвате Fishingdemon.bg без такова разрешение, Вие скривате важна информация от нас и ни подвеждате. В този случай, Организацията не носи отговорност за каквито и да било обстоятелства или събития, възникнали като последици от това подвеждане от Ваша страна.
Като Администратор на данни, от наша страна не събираме лична информация от непълнолетни лица, която може да доведе до тяхното идентифициране. В случай, че имате информация, че съхрянваме лични данни на непълнолетни лица, можете незабавно да ни сигнализирате от страницата с Контакти или на адрес fishing_demon@abv.bg.

7. IP адреси Когато Организацията съхранява IP адреси на субекти на данни, това се прави с цел при нужда да може да oкаже адекватно съдействие на потребителите при различни обстоятелства (например: забравени акаунти, дублирани регистрации, ненамерени покупки, справки за статуси на покупки и други). IP адреси се съхраняват в продължение на до 1 година (този период е съобразен да съответства на поведението на част от аудиторията на Fishingdemon.bg от гледна точка на честота на покупки и други действия). IP адреси не се предоставят на трети страни при никакви обстоятелства, освен описаните изключения в Раздел .

V. ПОЯСНЕНИЕ НА НЯКОИ ПРОЦЕСИ И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ1. При регистрация в Fishingdemon.bg Регистрирайки се в Fishingdemon.bg, Посетителят (Регистриран потребител) получава т.нар. акаунт, състоящ се от: Обособена част от Fishingdemon.bg, съдържаща информация за потребителя, изисквана от Администратора, съхранявана при него, ползвана и обработвана съгласно настоящата Политика. Достъпът до потребителския профил от страна на Регистирания потребител се осъществява чрез въвеждане на посочените от него e-mail адрес и парола и евентуално чрез други технически механизми. Потребителският профил обслужва и комуникацията между Потребителя и Администратора.